Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bibliotek@trzemeszno.net

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.05.2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów zdjęć
  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów

Oświadczenie sporządzono dnia: 02.10.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Danuta Kujawska

e-mail:biblioteka@trzemeszno.netl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61/ 154103. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie , dokłada starań, aby teksty zamieszczane na stronie internetowej były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Dostępność architektoniczna

Biblioteki Publiczna w Trzemesznie mieści się na parterze budynku przy ul. św.Jana 11

Do biblioteki prowadzi główne wejście ze schodami oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W bibliotece nie ma informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidomych. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani tłumacza online. Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym obecnie nie ma wyznaczonego miejsca inwalidzkiego.