Regulamin czytelni internetowej

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEMESZNIE

§ 1.

Niniejszy Regulamin ustanawia zasady bezpłatnego dostępu do Internetu w Bibliotece Publicznej w Trzemesznie.

§ 2.

Stanowiska komputerowe w Czytelni służą do celów edukacyjno –  informacyjnych – w godzinach udostępniania Czytelni.

§ 3.

  1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby posiadające aktualną kartę biblioteczną lub ważny dokument tożsamości.
  2. Osoby korzystające z komputerów wpisywane są do rejestru odwiedzin.

§ 4.

Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba, maksymalny czas pracy przy komputerze wynosi 30 minut.

§ 5.

Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu oraz niezwłocznego informowania bibliotekarza o wszelkich awariach, nieprawidłowościach pracy lub brakach. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.

§ 6.

Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkowania.

§ 7.

Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

§ 8.

Korzystającym z Internetu nie wolno:

  • usuwać plików,
  • zmieniać ustawień systemowych,
  • zmieniać ustawień systemowych,
  • przeglądać stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych, powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.

§ 9.

Kopiowanie informacji z Internetu dostępne jest tylko na płytę CD nabytą u dyżurującego bibliotekarza.

§ 10.

Drukowanie wybranych lub napisanych tekstów jest odpłatne wg cennika. (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

§ 11.

Nie stosowanie się do w/w Regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych w czytelni internetowej Biblioteki Publicznej w Trzemesznie.

§ 12.

Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem 01 lutego 2011 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Czytelni Internetowej

Cennik opłat za wydruki komputerowe w czytelni internetowej

Na podstawie art. 14. ust. 2 poz. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) ustala się wysokość opłat:
  • wydruk komputerowy formatu A4 czarno – biały (tekst) – 0,50 zł
  • wydruk komputerowy formatu A4 czarno – biały (grafika) – 1,00 zł

Opłata za wymienione usługi następuję za pokwitowaniem i stanowi zwrot kosztów poniesionych przez Bibliotekę.

Cennik obowiązuje od dnia 01 września 2022 r.