Statut biblioteki


Statut Biblioteki Publicznej w Trzemesznie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

         Biblioteka Publiczna w Trzemesznie, zwana dalej Biblioteką Publiczną jest samorządową instytucją kultury Miasta i Gminy Trzemeszno.

§ 2

Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539; zm. Z 1998 r. Nr 106, poz. 668)
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Nr 111, poz. 721 z 1997r.; zm. z 1997 r. Nr 141, poz. 943; z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 roku; zm. z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 9 poz. 43; z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 109 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552),
 4. Niniejszego statutu.

§ 3

 1. Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury.
 2. Biblioteka Publiczna wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 4

 1. Organizatorem Biblioteki Publicznej jest Rada Miejska w Trzemesznie.
 2. Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 5

 1. Siedzibą Biblioteki Publicznej jest miasto Trzemeszno – placówka przy ulicy Św. Jana11, a terenem działania – miasto i gmina Trzemeszno. 
 2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteka Publiczną sprawuje Zarząd Miasta i Gminy Trzemeszno. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu.

§ 6

Biblioteka Publiczna używa następujących pieczęci:

 1. podłużnej – zawierającej napis: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzemesznie, ulica Św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno;
 2. okrągłej – zawierającej w środku napis Trzemeszno, w otoku nazwę o pełnym brzmieniu.

Rozdział 2

Cel i przedmiot działania

§ 7

Biblioteka Publiczna zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwoju kultury oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznych i systemu informacyjnego na terenie miasta i gminy.

§ 8

W szczególności do zadań Biblioteki Publicznej należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu;
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb młodzieży oraz niepełnosprawnych;
 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
 4. popularyzacja książki i czytelnictwa;
 5. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
 6. organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego;
 7. udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotecznych oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad podległymi filiami biblioteki;
 8. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, Domem Kultury w Trzemesznie i innymi instytucjami upowszechniania kultury a także instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy;
 9. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, a także wykonywanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska.

§ 9

Poza działalnością podstawową Biblioteka Publiczna może:

 1. organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, kursy, spotkania autorskie itp.;
 2. prowadzić działalność dokumentacyjną, naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską, instrukcyjno-metodyczną;
 3. prowadzić wypożyczalnię: kaset video, sprzętu technicznego i audiowizualnego.

Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie

§ 10

 1. Działalnością Biblioteki Publicznej kieruje Dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta i Gminy.
 3. Powołanie Dyrektora placówki może nastąpić w drodze konkursu.
 4. Dyrektor Biblioteki Publicznej podlega służbowo Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno, z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 11

 1. W Bibliotece Publicznej zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
 2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać kwalifikacje bibliotekarskie. Tworzą oni grupę zawodową bibliotekarzy.

§ 12

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki Publicznej określone są na podstawie przepisów dotyczących instytucji kultury oraz zakładowego regulaminu wynagradzania ustalonego przez Dyrektora.

§ 13

Biblioteka Publiczna może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów.

§ 14

W skład Biblioteki Publicznej wchodzą następujące działy:

 1. dział gromadzenia i opracowania zbiorów,
 2. dział udostępniania zbiorów dla dzieci,
 3. dział udostępniania zbiorów dla dorosłych i szkól ponadpodstawowych,
 4. file biblioteczne,
 5. dział informacyjno-bibliograficzny,
 6. dział administracyjno-księgowy.

§ 15

 1. Do zadań filii bibliotecznych należy obsługa czytelnicza użytkowników, wypożyczanie książek na zewnątrz i udostępnianie na miejscu, prowadzenie wypożyczalni i czytelni, organizowanie różnych form działalności kulturalno-oświatowej.
 2. W skład Biblioteki Publicznej wchodzą dwie filie w miejscowościach: Kruchowo i Wymysłowo.

§ 16

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki Publicznej określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora tej jednostki po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej oraz Zarządu Miasta i Gminy.

§ 17

Przy Bibliotece Publicznej i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 18

 1. Biblioteka Publiczna samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Biblioteka Publiczna może zbywać środki trwałe przy zastosowaniu odpowiednich przepisów przedsiębiorstw państwowych.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej jest plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno. Zasady udzielania i rozliczania dotacji określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.
 4. Plan działalności Biblioteki Publicznej zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów oraz plan inwestycji.

§ 19

 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 2. Przychodami są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury w rozumieniu art. 2 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury(Dz. U. Nr 10, poz. 48 z póz, zm.) oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, a także innych źródeł.

§ 20

 1. Biblioteka Publiczna zgodnie z obowiązującymi przepisami, może pobierać opłaty za usługi,w trybie art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, a wpływyprzeznaczyć na działalnością statutową.
 2. Zasadyi warunki korzystania z Biblioteki Publicznej określa regulamin nadany przezDyrektora.
 3. Biblioteka Publiczna może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych wodrębnych przepisach a dochód z działalności gospodarczej przeznaczyć narealizację zadań statutowych.

§ 21

 1. Wartość majątku Biblioteki Publicznej odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.
 2. Fundusz Biblioteki Publicznej zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku w wyniku:
 • aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,
 • nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, ich wartości materialnych iprawnych.

3. Fundusz Biblioteki Publicznej zmniejsza się o:

 • umorzenie majątku trwałego,
 • finansowanie inwestycji,
 • straty bilansowe,
 • inne zmniejszenia.

§ 22

 1. Biblioteka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych wodrębnych przepisach.
 2. Biblioteka Publiczna może tworzyć inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają odrębne przepisy.

§ 23

Do składania w imieniu Biblioteki Publicznej oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków finansowych imajątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj., Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 24

Połączenie, podział lub likwidacja placówki następujena podstawie decyzji Rady Miejskiej w Trzemesznie oraz po zasięgnięciu przezorganizatora opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki Publicznej.

§ 25

Statut Biblioteki Publicznej nadaje Rada Miejska w Trzemesznie.

§ 26

Zmiany statutu mogą być dokonane wyłącznie w trybie obowiązującym dla jego nadania.