Statut biblioteki

Statut Biblioteki Publicznej w Trzemesznie.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Biblioteka Publiczna  w  Trzemesznie, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479 );
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 );
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 );
 4. niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Rada Miejska w Trzemesznie i jest wpisana do Samorządowego Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1.
 2. Siedzibą Biblioteki jest  miasto Trzemeszno , ul.św.Jana 11, a obszarem jej działania  jest Gmina Trzemeszno.
 3. W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzi filia biblioteczna w Kruchowie.

§ 3.

 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Trzemeszna .
 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna     i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

§ 4.

1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

  2.Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę instytucji w pełnym brzmieniu z adresem siedziby i numerem identyfikacji podatkowej.

3. Biblioteka używa pieczęci okrągłej, zawierającej w środku nazwę miejscowości, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu do znakowania materiałów bibliotecznych

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 5.

Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

§ 6.

Do zakresu działań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych;
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 3. prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;
 4. popularyzacja książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa;
 5. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
 6. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 7.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb społeczeństwa na terenie jej działania.

III. Organizacja i zarządzanie Biblioteką

§ 8.

1.Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz  Trzemeszna .

§ 9.

Pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 10.

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.
 2. Wynagrodzenia pracowników biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

§ 11.

 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora.

§ 12.

Strukturę Biblioteki tworzą: dyrektor oraz działy: gromadzenia i opracowania, przechowywania i udostępniania zbiorów, wypożyczalnia i czytelnia wraz z informacją.

§ 13.

Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 14.

Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji podmiotowej, dotacji celowych, wpływów z prowadzonej działalności, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, oraz innych źródeł.

§ 15.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 16.

Biblioteka może pobierać opłaty za:

 1. usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczanie międzybiblioteczne,
 2. wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
 3. niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
 4. uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych,
 5. wypożyczone materiały biblioteczne w formie kaucji,
 6. wydawnictwa własne.

V. Postanowienia końcowe

§ 17.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.