Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TRZEMESZNIE

§ 1. Prawo korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany okazać dowód osobisty, własny bądź rodzica lub opiekuna prawnego i podpisać zobowiązanie.
 4. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Czytelnikowi zostaje wydana bezpłatnie karta biblioteczna. Wydanie duplikatu zagubionej karty kosztuje 2 zł.
 6. Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisie jest Biblioteka Publiczna w Trzemesznie, ul. Św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępnione innym podmiotom.
 7. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienie na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 8. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 9. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca za mieszkania lub szkoły.

§ 2. Wypożyczanie

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 10 woluminów na okres nie dłuższy niż 35 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zamawiać książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w zbiorach, Biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik.
 6. Książkę zarezerwowaną, należy odebrać w bibliotece w ciągu 7 dni od pozyskania informacji o jej dostępności.

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 1. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł lub za zgodą bibliotekarza dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną w bibliotece. Ewentualnie uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.
 2. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
 3. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 4. Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków lub zgłaszać do dyrektora.

§ 5. Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

Traci moc poprzedni Regulamin Biblioteki Publicznej w Trzemesznie.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01. 01. 2007 r.